ARCE Status

STATUTUL

ASOCIAȚIEI ROMÂNE pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ
și alte TEHNICI INTERVENȚIONALE

Dispoziții generale:

Art. 1 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ și alte TEHNICI INTERVENȚIONALE, denumită în continuare ”Asociația”, este constituită și funcționează ca persoană juridică română, de durată nedeterminată, în condițiile legii și prezentului Statut.
Asociația este denumită prescurtat A.R.C.E., conf. dovezii nr. 5160/29.05.2001 eliberată de Ministerul Justiției.

Art. 2 Asociația are sediul social în București, sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, parter, cabinet 26.

Art. 3 Asociația este neguvernamentală, fără scop lucrativ, având caracter apolitic și non-profit.

Scopul, obiectivele și mijloacele Asociației
Art. 4 Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea aplicațiilor chirurgiei endoscopice în România la nivelul celor mai moderne practici internaționale, pe baza extinderii și aprofundării formelor de pregătire și cooperare între specialiștii din domeniul chirurgiei endoscopice și al celorlalte tehnici intervenționale, precum și din domeniile conexe.

Art. 5 Asociația urmărește dezvoltarea cunoștințelor privind studiul chirurgiei endoscopice și eficientizarea aplicațiilor practice și a tehnicilor de execuție în acest domeniu, ca și consacrarea unei școli românești de chirurgie endoscopică coroborat cu aprofundarea tehnicilor intervenționale asociate.

Art. 6 În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, Asociația poate apela la următoarele mijloace:
– Elaborarea de studii medicale și de cercetare privind problematica chirurgiei endoscopice și a domeniilor conexe;
– Inițierea și organizarea de programe, activități specifice și cursuri de instruire și perfecționare a personalului de specialitate în domeniile de interes ale Asociației;
– Organizarea și participarea la manifestări științifice interne și internaționale, seminarii, conferințe și alte reuniuni de specialitate pe probleme de chirurgie endoscopică și tehnici intervenționale;
– Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniilor de interes ale Asociației;
– Inițierea și dezvoltarea de contacte interne și internaționale cu alte structuri, organizații și agenții guvernamentale și neguvernamentale, cu activități similare;
– Atragerea, administrarea și utilizarea, în condițiile legii, de resurse financiare și materiale.

Patrimoniul
Art. 7 Patrimoniul inițial al Asociației se constituie din suma de 1.500 RON, reprezentând contribuția membrilor fondatori. Patrimoniul Asociației se completează din resurse financiare și materiale atrase în condițiile legii, sub forma de cotizații, contribuții, donații, sponsorizări, legate sau orice alte forme permise de lege.

Art. 8 Principalele cheltuieli ale Asociației sunt: salarii și alte obligații salariale; indemnizații, prime şi premii; cheltuieli cu utilitățile (apă, canal, salubritate, energie electrică, termică şi gaze naturale); procurări de echipamente de birou, bază materială pentru desfășurarea activităților curente ale Asociației (activități științifice, medicale); chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; cazare, masă, transport, reprezentare / protocol pentru membrii ce au acționat ca reprezentanți ai Asociației; cheltuieli cu organizarea de examene, cursuri, work-shopuri, web-inarii, simpozioane; alte cheltuieli.

Art. 9 Gestiunea Asociației se asigură de personal de specialitate.

Art. 10 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociația poate deschide conturi la orice instituție bancară în condițiile legii.

Art. 11 Operațiunile financiare ca și utilizarea resurselor materiale ale Asociației se derulează în condițiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

Art. 12 În cazul dizolvării Asociației, întreg patrimoniul rămas în urma lichidării este transmis Academiei de Științe Medicale.

Membrii – Drepturi și obligații

Art. 13 Sunt membri ai Asociației persoanele fizice menționate ca fondatori în Actul de constituire, persoanele care dobândesc ulterior această calitate pe baza solicitării scrise adresate președintelui Asociației, avizate de Comitetul Director și aprobate de Adunarea Generală, ca și persoanele juridice, reprezentate în condițiile legii.

În solicitare trebuie menționată expres aderarea la Statutul Asociației ca și celelalte documente ce emană de la Asociație.

Art. 14 Membrii Asociației au următoarele drepturi:
– să aleagă și să fie aleși în organele de administrație ale Asociației;
– să se informeze cu privire la toate activitățile Asociației;
– să participe la organizarea și desfășurarea activității Asociației;
– să propună acțiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociației;
– să reprezinte Asociația, pe bază de delegație scrisă, la reuniuni și acțiuni interne și internaționale.

Art. 15 Membrii Asociației au următoarele obligații:
– să respecte Statutul Asociației și hotărârile adoptate;
– să achite cotizația în cuantumul stabilit prin hotărârea Adunării Generale; neachitarea cotizaţiei într-un termen de 6 luni de la data până la care aceasta trebuie achitată, atrage în mod direct pierderea calității de membru fără nicio altă formalitate;
– să participe activ la buna desfășurare a activității Asociației și la creșterea prestigiului acesteia;
– să informeze prompt și complet organele de administrație ale Asociației asupra activităților desfășurate ca reprezentanți ai acesteia, precum și în legătură cu orice alte fapte care interesează domeniul de activitate al Asociației;
– să nu întreprindă niciun fel de acțiuni de natură să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociației.

Art. 16 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresată în scris președintelui, excludere, deces sau prin încetarea activității Asociației.

Art. 17 Nerespectarea obligațiilor statutare, atrage după sine una din următoarele sancțiuni:
– atenționare
– avertisment scris
– excludere

Art. 18 Sancțiunile sunt decise de Consiliul Director și sunt prezentate motivat celui în cauză sau reprezentantului, în cazul membrilor persoane juridice.

Art. 19 Împotriva unei sancțiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Adunarea Generală, care decide în proxima reuniune.

Art. 20 Persoanele care prin activitatea desfășurată au sprijinit în mod deosebit activitatea Asociației sau au contribuit la creșterea prestigiului acesteia, ca și personalitățile de prestigiu din domeniile de interes ale Asociației, pot primi, prin hotărâre a Consiliului Director, la propunerea oricărui membru, calitate de membru de onoare al Asociației.

Structura și funcționarea
Art. 21 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației.

Art. 22 Adunarea Generală este reprezentată de totalitatea membrilor Asociației, și se reunește anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Director.

Art. 23 Adunarea Generală are următoarele atribuții:
– stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
– modifică și aprobă Statutul Asociației;
– aprobă rapoartele anuale ale Consiliului Director și ale cenzorului, precum și exercițiul bugetar pe anul precedent;
– stabilește programul de activități pentru anul curent și bugetul aferent acestuia;
– alege membrii Consiliului Director și numește cenzorul, stabilește numărul de posturi și statul de funcțiuni pentru personalul angajat;
– altele, ce decurg din dispozițiile legale și din prezentul Statut.

Art. 24 Adunarea Generală este constituită în prezența majorității membrilor și adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți. În cazul în care la prima Adunare Generală convocată se constată că nu este întrunit numărul necesar de membri, o nouă Adunare Generală va fi programată într-un interval de 10 zile de la data primei Adunări dar nu mai devreme de 24 ore de la data anterioarei adunări, urmând ca în cadrul noii Adunări Generale deciziile să fie luate cu majoritatea simplă a celor prezenți

Art. 25 Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puțin 20 de zile înainte de data reuniunii, de către președinte sau înlocuitorul acestuia.

Art. 26 Ședințele Adunărilor Generale se vor putea desfășura atât în format fizic, dar și în format virtual, on-line (pe platforme web de comunicare la distanță de tip video-conferință ori prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță), condiție în care Președintele și Secretarul General al Asociației vor întocmi procesul-verbal de consemnare a deciziilor adoptate și votul exprimat cu privire la punctele de pe ordinea de zi din cadrul Adunărilor Generale. Modalitatea de desfășurare a ședințelor Adunării Generale în format virtual va fi hotărâtă de Consiliul Director al Asociației prin grija Președintelui ori a Secretarului General al Asociației, și va fi adusă la cunoștința membrilor prin afișare pe pagina de internet www.arce.ro și prin convocarea electronică efectuată prin email sau sms, cu link destinat întrunirii ședinței Adunării Generale pentru data anunțată.

Art. 27 Consiliul Director, alcătuit din președinte, secretar general, și doi membri, se întrunește cel puțin trimestrial, la convocarea președintelui sau a cel puțin trei membri. Consiliul Director conduce activitatea curentă a Asociației și are următoarele atribuții:
– pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
– organizează și conduce activitatea curentă a Asociației, programele și acțiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generală;
– stabilește participările și mandatul reprezentanților Asociației la manifestări de specialitate, interne și internaționale;
– angajează, în condițiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociației;
– hotărăște în privința utilizării resurselor materiale și financiare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală;
– aprobă efectuarea operațiunilor financiare, conform programului de activitate.

Consiliul Director poate hotărî schimbarea sediului social al Asociației; hotărârea/decizia de schimbare a sediului va fi încheiată/semnată de Președinte și Secretarul general și va fi înregistrată la judecătoria competentă.

Art. 28 Consiliul Director se întrunește statutar în prezența majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea celor prezenți. Mandatul membrilor din Consiliul Director este de 2 (doi) ani de la momentul numirii în Adunarea Generală a Asociaților, cu posibilitatea reînnoirii.

Președintele conduce activitatea curentă a Asociației, reprezintă în mod curent Asociația în relațiile cu terții, prezidează reuniunile organelor de conducere și administrație și semnează hotărârile acestora, având toate atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 29 În situația imposibilității îndeplinirii atribuțiilor, pe durata stării de imposibilitate, atribuțiile președintelui sunt preluate automat de către secretarul general. De asemenea, președintele poate delega toate sau o parte a atribuțiilor sale secretarului general, pe durată limitată sau nelimitată, delegarea făcându-se în scris și având efecte depline în reprezentarea asociației în fața instituțiilor publice centrale sau locale, societăților bancare, co-contractanților și a oricăror alte persoane fizice sau juridice cu care asociația ar putea interacționa.

Art. 30 Secretarul general are următoarele atribuții:
– urmărește ca activitatea Asociației să fie conformă legislației în vigoare și prezentului Statut;
– ține evidența hotărârilor organelor de direcție și administrație, pe care le consemnează într-un registru special;
– transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală către Consiliul Director și urmărește realizarea lor;
– răspunde de întreaga bază de date a Asociației.

Art. 31 Comitetul Executiv al Consiliului Director al Asociației reprezintă şi conduce Asociația în activitatea de zi cu zi, asigurând punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației, informând periodic Consiliul Director și Adunarea Generală asupra activității depuse.
Comitetul Executiv al Consiliului Director al Asociației este învestit cu încheierea de acte juridice în numele și pe seama Asociației și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director al Asociației.
Comitetul Executiv este alcătuit din Președinții din cadrul Comitetelor de Specialitate ale Asociației pentru un mandat de 2 (doi) ani, dar poate fi alcătuit și din alte persoane din afara Asociației.

Art. 32 La nivelul Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică și alte Tehnici Intervenționale există constituit și un Comitet Consultativ cu rol de consultare și îndrumare a Consiliului Director cu privire la deciziile adoptate de Consiliul Director ori la planul activităților și proiectelor derulate în mod curente de Asociație.
Comitetul Consultativ este alcătuit din persoanele ce au ocupat funcția de Președinte Ales al Asociației. Comitetul Consultativ este condus de un Președinte propriu desemnat pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Art. 33 Pentru verificarea activității financiar-contabile Adunarea Generală numește o comisie de cenzori care prezintă rapoarte anuale Adunării Generale.

Art. 34 Comisia de cenzori este organul de control financiar intern al Asociației, fiind aleasă prin vot de către membrii Adunării Generale pentru o perioadă de 1 (un) an. După numire, Comisia de Cenzori se bucură de independență în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.
Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. Membrii Consiliului Director al Asociației nu pot fi cenzori.
În realizarea competențelor sale, Comisia de Cenzori:
– verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
– întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
– poate participa prin membrii săi la ședințele Consiliului Director al Asociației fără drept de vot;
– îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 35 Alte structuri funcționale ale Asociației. Comitetele de Specialitate sunt structuri de lucru ale Consiliului Director al Asociației înfiinţate prin decizia acestuia. Ele sunt conduse de un Președinte propriu ales dintre membrii Asociației dar pot include, în afara membrilor Asociației, şi specialişti din afara Asociației. Mandatul membrilor din cadrul Comitetelor de Specialitate este de 4 (patru) ani.
Președintele Asociației poate participa atât la lucrările, cât și la şedinţele Comitetelor de Specialitate.
Comitetele de Specialitate au obligaţia de a prezenta rapoarte Consiliului Director al Asociației şi / sau Adunării Generale asupra activităţii desfăşurate şi asupra rezultatelor obținute.
La nivelul Asociației funcționează următoarele Comitete de Specialitate:

Comitetul de Educație și Cercetare are ca atribuții:
– îmbunătățirea îngrijirii pacienților prin educație și formare, cu un accent specific pe chirurgia endoscopică și alte tehnici intervenționale.
Activitatea comitetului presupune întâlniri față în față sau online ale membrilor pentru realizarea misiunii asumate, implicarea în organizarea de cursuri, workshopuri, congrese, revizuirea rezumatelor și videoclipurilor care vor fi depuse pentru congresele anuale etc.
Comitetul de Educație și Cercetare va fi format dintr-un Președinte și de cel puțin 2 (doi) membri, aceștia din urmă fiind numiți cu aprobarea din partea Consiliul Director.

Comitetul Tehnologie are ca atribuții:
– îmbunătățirea îngrijirii pacienților prin educație și formare, cu un accent specific pe noile tehnologii și implementarea acestora în siguranță în practică medicală.
Activitatea comitetului presupune întâlniri față în față sau online ale membrilor pentru realizarea misiunii asumate, implicarea în organizarea de cursuri, workshopuri, congrese, revizuirea rezumatelor și videoclipurilor care vor fi depuse pentru congresele anuale etc.
Comitetul Tehnologie a va fi format dintr-un Președinte și de cel puțin 2 (doi) membri, aceștia din urmă fiind numiți cu aprobarea din partea Consiliul Director.

Comitetul Cercetare, Publicații are ca atribuții:
– consolidarea cercetării clinice, educațională și științifică de bază în intervenții minim invazive prin sprijinirea și coordonarea activităților de cercetare noi în cadrul Asociației.
Activitatea comitetului presupune întâlniri față în față sau online ale membrilor pentru realizarea misiunii asumate, revizuirea rezumatelor și videoclipurilor care vor fi depuse pentru congresele anuale etc.
Comitetul pentru Cerecetare, Publicații va fi format dintr-un Președinte și de cel puțin 2 (doi) membri, aceștia din urmă fiind numiți cu aprobarea din partea Consiliul Director.

Comitetul Relații Internaționale are ca atribuții:
– consolidarea relațiilor internaționale, realizarea unei conectivități sporite a Asociației cu organizațiile medicale similare din România și străinătate, cu comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile non-guvernamentale şi guvernamentale, instituțiile publice, mass-media, în scopul creșterii calității actului și serviciilor medicale, a cunoașterii tehnicilor de intervenție medicală, a informării și educării medicale a pacienților;
– întreținerea, actualizarea și dezvoltarea site-ului Asociației (www.arce.ro); va pregăti un newsletter lunar ce va fi pus la dispoziția Secretariatului Asociației pentru a fi transmis mai departe membrilor; va răspunde de relația cu mass-media.
Activitatea comitetului presupune întâlniri față în față sau online ale membrilor pentru realizarea misiunii asumate, revizuirea rezumatelor și videoclipurilor care vor fi depuse pentru congresele anuale etc.
Comitetul Relații Internaționale va fi format dintr-un Președinte și de cel puțin 2 (doi) membri, aceștia din urmă fiind numiți cu aprobarea din partea Consiliul Director.

Dispoziții finale

Art. 36 Asociația militează pentru afilierea la Asociația Europeană pentru Chirurgie Endoscopică și pentru asigurarea unei prezențe active și de prestigiu la activitățile și programele acesteia. De asemenea, Asociația se poate afilia și la alte structuri de același tip și având scopuri și obiective similare și compatibile, afilierea fiind decisă de Adunarea Generală.

Art. 37 Asociația are ștampilă și însemne proprii, stabilite de Adunarea Generală.

Art. 38 Dispozițiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare și nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art. 39 În absența unor dispoziții exprese în prezentul Statut se aplică dispozițiile generale prevăzute de actele normative în vigoare.

Email

office@arce.ro

OFFICE

Nicolae Caramfil 85A, Bucuresti, Sector 1

Luni - Vineri

8 - 17

Sâmbătă - Duminică

închis